REKRUTACJA NA NOWY ROK SZKOLNY 2022/2023 (kliknij w pasek)

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI

DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 „BAJKOWY ŚWIAT” W CZARNKOWIE

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. 2017 poz. 59).

Uchwała Nr xxxvi/208/2017 Rady Miasta Czarnków z dnia 30 MARCA 2017 r.

Zarządzenie Nr 7/2019 Burmistrza Miasta Czarnków z dnia 28 stycznia 2019 r.

 

I. Tok postępowania rekrutacyjnego

§ 1

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.

Przebieg postępowania rekrutacyjnego dzieci do przedszkola obejmuje:

1) określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolu,

2) ogłoszenie postępowania rekrutacyjnego dzieci do przedszkola,

3) przyjmowanie " Wniosków o przyjęcie dziecka do Przedszkola Miejskiego Nr 1 „Bajkowy Świat” w Czarnkowie,

4) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego,

5) ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i podanie ich do publicznej wiadomości.

 

II. Zasady postępowania rekrutacyjnego

§ 2

Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci w wieku od 2 lat i 6 miesięcy (ukończone na dzień 1 września) do 6 lat.

Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

Wszystkie dzieco od 3 do 5 lat mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Liczba oddziałów określona w "Arkuszu organizacyjnym przedszkola" jest liczbą maksymalną i w przypadku zgłoszenia do przedszkola mniejszej lub większej liczby dzieci ulega odpowiedniemu zmniejszeniu lub zwiększeniu.

Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe w Gminie Miasta Czarnków.

W przypadku dysponowania wolnymi miejscami, do przedszkola można przyjąć dzieci spoza Gminy Miasta Czarnków.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

§ 3

Przyjęcie dzieci do przedszkola odbywa się na podstawie złożonych przez rodziców (prawnych opiekunów dziecka) wypełnionych "Wniosków o przyjęcie dziecka do Przedszkola Miejskiego Nr 1 „Bajkowy Świat” w Czarnkowie" – wraz
z oświadczeniami rodziców/ opiekunów prawnych załączonymi do wniosku.
W przypadku niezłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, komisja rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

Dopuszcza się możliwość przyjmowania dzieci do przedszkola w ciągu roku szkolnego, jeżeli placówka dysponuje wolnymi miejscami.

§ 4

  1. W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci, niż limit posiadanych miejsc, stosuje się szczegółowe kryteria przyjęć dzieci:

Kryteria główne – I etap rekrutacji :

Lp.

Kryteria

Liczba punktów

1.

dziecko z rodziny wielodzietnej

10

2.

dziecko niepełnosprawne

10

3.

niepełnosprawność jednego z rodziców

10

4.

niepełnosprawność obojga rodziców

10

5.

niepełnosprawność rodzeństwa

10

6.

samotne wychowywanie dziecka w rodzinie

10

7.

dziecko objęte pieczą zastępczą

10

Kryteria dodatkowe - II etap rekrutacji :

8.

kandydat którego rodzice/przwni opiekunowie lub rodzic/ prawny opiekun, samotnie wychowujący dziecko pracują/pracuje (zatrudnienie na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, działalność gospodarcza, rolnicza, inne) lub uczą się w trybie dziennym na terenie Miasta Czarnkowa

 

10

 

 

 

 

9.

kandydat posiadający rodzeństwo w danym przedszkolu

15

10.

kandydat, którego rodzice/ opiekunowie złożyli deklarację o pobycie dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie

10

 

Objaśnienia:

 

(1- 7) Kryteria główne zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

 

(8 - 10) Kryteria dodatkowe - obowiązujące w roku szkolnym w przedszkolach prowadzonym przez Gminę Miasta Czarnków

 

Pod pojęciem rodziny wielodzietnej należy rozumieć członków rodziny, którzy wspólne zamieszkują oraz prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, składające się z co najmniej trojga dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, a w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, do ukończenia 26 roku życia i rodziców/rodzica, opiekunów prawnych/opiekuna prawnego. Poprzez rodzinę wielodzietną rozumie się także rodzinę zastępczą.

 

Dziecko niepełnosprawne ”dziecko, które ma orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności”, potwierdzeniem jest orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

 

”dziecko matki lub / i ojca wobec której/którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności ” , potwierdzeniem jest orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. .

 

Dla "dziecka, którego rodzeństwo ma orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności" potwierdzeniem jest orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. .

 

Pod pojęciem "dziecka matki lub ojca samotnie je wychowującego" uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego prowadzącego samotnie gospodarstwo domowe, będącego:
- stanu wolnego, - wdową/wdowcem,
- w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu,
- osobą rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem,
- osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

 

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę inne kryteria (określone w II etapie rekrutacji) z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi.

 

III. Dokumenty dotyczące postępowania rekrutacyjnego

 

§ 5

Dokumenty składane przez rodziców do przedszkola:

„Deklaracja o kontynuowania wychowania przedszkolnego” (dotyczy dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego Nr 1 „Bajkowy Świat” w Czarnkowie).

„Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Miejskiego Nr 1 „Bajkowy Świat” w Czarnkowie” - wraz z załącznikami (dotyczy dzieci nowo przyjmowanych do Przedszkola).

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia – brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

 

Wynikami przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego są:

listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola,

listy dzieci niezakwalifikowanych.

 

IV. Zadania komisji rekrutacyjnej

§ 6

Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 1) sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na datę urodzenie dziecka. PESEL, miejsce zamieszkania dziecka, pracę rodziców, telefony kontaktowe, czytelność zapisów we wniosku,

2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych
i dzieci niezakwalifikowanych, 3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego, 4) sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zażądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach składanych przez rodziców dzieci w trakcie postępowania rekrutacyjnego lub może zwrócić się do burmistrza o potwierdzenie tych okoliczności.

 

V. Zadania dyrektora przedszkola

§ 7

Opublikowanie terminów postępowania rekrutacyjnego.

Podanie do publicznej wiadomości regulaminu rekrutacji.

Wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Powołanie komisji rekrutacyjnej i wyznaczenie przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

Przyjmowanie i rozpatrywanie odwołań od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej.

 

VI. Procedura odwoławcza

§ 8

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych
i dzieci nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

W terminie 5 dni od wystąpienia rodzica dziecka z wnioskiem komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic dziecka może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

 

VII. Przepisy końcowe

§ 9

Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego do przedszkola na każdy rok szkolny stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Regulamin podany jest do wiadomości rodziców na stronie internetowej przedszkola i na gazetce w holu przedszkola.

Dyrektor Przedszkola

Katarzyna Just

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji dzieci do

Przedszkola Miejskiego Nr1 „Bajkowy Świat” w Czarnkowie

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do przedszkola:

  1. Od 4 do 12 lutego rodzice dziecka składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 1 „Bajkowy Świat” w Czarnkowie.
  2. Od 13 lutego rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne:

od 13 lutego do 15 marca - wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola,
od 18 marca do 21 marca - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienia przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
22 marca - godz. 9.00 opublikowanie na tablicy ogłoszeń przedszkola listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
od 25 marca do 29 marca - pisemne składanie potwierdzenia przez rodzica/ opiekuna prawnego woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,
4 kwietnia podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.Data dodania: 2020-09-01 11:57:14
Data edycji: 2020-12-05 17:02:45
Ilość wyświetleń: 804
Godło
Kontakt

64-700 Czarnków

ul. Wroniecka 13

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej