Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Rekrutacja

Szanowni Państwo,

 

W życiu Waszym i Waszego dziecka rozpoczyna się nowy, jakże ważny etap - edukacji przedszkolnej. Stajecie Państwo przed wyborem placówki, do której chcecie zgłosić swoje dziecko.

 

Aby Państwu pomóc przybliżymy zasady rekrutacji.

 

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci już uczęszczających do przedszkola pobierają w przedszkolu deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019i wypełnioną składają u dyrektora placówki w terminie do 17 lutego
2018 r. Jednocześnie są zobowiązani do podpisania umowy o objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym na rok szkolny 2018/2019 w terminie wyznaczonym przez dyrektora placówki.
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty do publicznego przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci zamieszkali w Gminie Miasta Czarnków, w przypadku dysponowania wolnymi miejscami, do przedszkola można przyjąć dzieci spoza Gminy Miasta Czarnków.

 

Postępowanie rekrutacyjne:


Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca jest prowadzone na wniosek rodziców/prawnych opiekunów.

Druk wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami można otrzymać w sekretariacie placówki lub pobrać ze strony internetowej: www.przedszkole1.czarnkow.pl

Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w siedzibie przedszkola przy ul. Wronieckiej 13 w Czarnkowie w terminie do 19 marca 2018 r.


Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do przedszkola:

  1. Od 5 do 16 lutego rodzice dziecka składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 1 „Bajkowy Świat”
    w Czarnkowie.
  2. Od 19 lutego rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne:


od 19 lutego do 19 marca - wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola,
od 20 marca do 28 marca - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienia przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 2 ust. 7 ustawy.
29 marca - godz. 900 opublikowanie na tablicy ogłoszeń przedszkola listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
od 30 marca do 6 kwietnia - pisemne składanie potwierdzenia przez rodzica/ opiekuna prawnego woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,
9 kwietnia podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.


Podpisywanie umów z rodzicami od 1 września 2018 r.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji dzieci do Przedszkola Miejskiego Nr1 „Bajkowy Świat” w Czarnkowie

 

Godło
Kontakt

64-700 Czarnków

ul. Wroniecka 13

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button