Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Regulamin Przedszkola Miejskiego Nr 1

Regulamin Przedszkola Miejskiego Nr 1 „Bajkowy Świat” w Czarnkowie

 

Przedszkole jest placówką wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńczą, która zapewnia wychowanie i opiekę dzieci od lat 2,5 do rozpoczęcia nauki w szkole.
Dla usprawnienia pracy Przedszkola oraz pogłębienia współpracy z Rodzicami podajemy do wiadomości niniejszy regulamin i prosimy o przestrzeganie następujących przepisów:

 

 1. Podstawę przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej stanowi dokładnie wypełniona karta zgłoszenia.
 2. Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać.
 3. Ewentualna przerwa w uczęszczaniu do przedszkola może nastąpić tylko z ważnych powodów (choroba dziecka, urlop rodziców), po uprzednim porozumieniu z dyrekcją przedszkola.
 4. Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, nie wymagające specjalnej opieki. W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka nauczyciel może zażądać zaświadczenia lekarskiego.
 5. Nauczyciel nie ma prawa podawania leków dzieciom.
 6. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrekcję przedszkola.
 7. Dzieci zgłoszone do przedszkola na nowy rok szkolny podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice do końca października danego roku szkolnego.
 8. Rodzice wybierają spośród siebie reprezentację tzw. Radę Rodziców, sprawy te określa Regulamin Rady Rodziców/.
 9. Uznając prawo Rodziców do religijnego wychowania dzieci, przedszkole umożliwia naukę religii tym wychowankom, których Rodzice wyrażają takie życzenie.
 10. Liczba dzieci w oddziale nie może być większa niż 25.
 11. Czas pracy przedszkola - od godz. 6.30 do godz. 16.00 - ul. Wroniecka oraz od godz. 6.30 do godziny 16.00 – ul. Rolna /od poniedziałku do piątku/.
 12. Dziecko powinno być odebrane z Przedszkola do godziny 16.30 przez rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
 13. Czas pobytu dziecka w przedszkolu nie może być dłuższy niż 10 godzin dziennie.
 14. W poszczególnych oddziałach wiekowych realizowany jest Program Wychowania Przedszkolnego uwzględniający podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną właściwymi przepisami dla dzieci w wieku 3-6 lat, przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.
 15. W miarę potrzeb rodziców i możliwości organizacyjnych przedszkola mogą być organizowane zajęcia dodatkowe /np. rytmika, teatrzyki, koncerty muzyczne, tańce w całości opłacane przez rodziców.
 16. Przedszkole prowadzi również żywienie dzieci. Ta działalność jest w pełni odpłatna. Stawkę dzienną za żywienie dzieci ustala dyrektor wspólnie z intendentem wg kalkulacji. Wysokość opłaty miesięcznej w zakresie zapewnienia nauczania, wychowania i opieki powyżej pięciu godzin dziennie – podstawy programowej ustala Rada Miasta Czarnkowa stosowną Uchwałą.
 17. Opłatę za pobyt dzieci w przedszkolu należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 15 każdego miesiąca z dołu.
 18. Dyrektor Przedszkola ma prawo skreślić dziecko z listy uczęszczających do Przedszkola z następujących przyczyn:
  - braku wiadomości o powodach nieobecności dziecka ponad 1 miesiąc - nie opłacanie przedszkola przez okres 2 miesięcy
 19. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia dziecka z listy dzieci przyjętych do przedszkola w sytuacji, gdy:
  - rodzice notorycznie nie przestrzegają regulaminu przedszkola
 20. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do przedszkola.
 21. Informację o rezygnacji dziecka z przedszkola należy złożyć u dyrektora przedszkola na piśmie z końcem miesiąca. Dopiero wtedy następuje zaprzestanie naliczania odpłatności za przedszkole.
 22. W przedszkolu funkcjonują regulaminy związane z zachowaniem bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu, które stanowią załączniki do Regulaminu Przedszkola Miejskiego Nr 1
  - procedura przyprowadzania i odbierania dzieci - załącznik nr 1,
  - regulamin spacerów i wycieczek - załącznik nr 2,

 

Regulamin przedszkola wprowadza się w życie mając na uwadze, iż wszystkie podejmowane zabiegi mają na względzie tylko dobro dziecka, jego prawidłowy rozwój umysłowy, fizyczny, społeczno-emocjonalny. Przestrzegając go obopólnie stworzymy naszym wychowankom warunki do prawidłowego rozwoju i radosnego dzieciństwa.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia tj. 30 sierpnia 2011 uchwałą Rady Pedagogicznej

Data dodania: 2018-04-17 12:50:34
Data edycji: 2018-09-11 10:21:27
Ilość wyświetleń: 346
Godło
Kontakt

64-700 Czarnków

ul. Wroniecka 13

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button