Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW

 

Przedszkola Miejskiego Nr 1 „Bajkowy Świat” w Czarnkowie

 


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie:
  - Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty DZ. U. Nr 95, poz.425 z późniejszymi zmianami,
  - Ustawy z 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DZ.U.2007 Nr 80, poz.542
  - Statutu przedszkola
 2. Rada Rodziców jest samorządnym organem przedstawicielskim rodziców, współdziałającym z dyrektorem przedszkola, Radą Pedagogiczną oraz organizacjami i instytucjami uczestniczącymi w realizacji zadań statutowy przedszkola.
 3. Rada uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
  - wewnętrzną strukturę i tryb rady,
  - szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad
 4. Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.

 

II. TRYB WYBORU RADY RODZICÓW

 1. Wybory do Rady Rodziców są przeprowadzone corocznie we wrześniu – na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału i odbywają się bez względu na frekwencję rodziców
 2. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice dzieci danego oddziału. Jedno dziecko może być reprezentowane w wyborach tylko przez jednego rodzica
 3. Rodzice dzieci danego oddziału wybierają ze swego grona Radę Oddziałową w jawnym głosowaniu
 4. Rada Oddziałowa powinna liczyć trzy osoby, jednak o liczebności Rady Oddziałowej decydują rodzice dzieci danego oddziału
 5. Osoba, która otrzyma największą liczbę głosów w wyborach do Rady Oddziału, zostaje Przewodniczącym Oddziału i jest jednocześnie wybrana do Rady Rodziców przedszkola, jeżeli zebranie rodziców nie postanowi inaczej
 6. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców powinno się odbyć nie później niż w terminie czternastu dni od przeprowadzenia wyborów
 7. Rada Rodziców wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Sekretarz i Skarbnika
 8. Liczba osób wybranych do Rady Rodziców jest równa liczbie oddziałów w przedszkolu
 9. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny
 10. Jeżeli w trakcie roku szkolnego z Rady Rodziców odchodzi któryś z jej członków, jak najszybciej przeprowadza się wybory uzupełniające
 11. W przedszkolu nie tworzy się Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców

 


III. KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

 1. Zaakceptowanie przez Radę Rodziców
  - programu wychowawczego obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, realizowanego przez nauczycieli,
  - programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców
 2. Rada Rodziców może występować do dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego przedszkole lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach placówki

 

IV. FUNDUSZ RADY RODZICÓW

 1. Fundusz Rady Rodziców powstaje z dochodów osiągniętych ze składek rodziców, wpłat od sponsorów oraz prowizji (od ubezpieczenia dzieci, wynajmu sali na język angielski)
 2. Wysokość minimalnej rocznej składki rodziców ustala się na ogólnym zebraniu rodziców większością dwóch trzecich głosów
 3. Rodzice wpłacają składkę w całości, w ratach skarbnikowi z oddziału, a ten wpłaca zebrane pieniądze na konto Rady Rodziców
 4. Rada Rodziców prowadzi działalność finansową w oparciu o instrukcję w sprawie zasad prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości
 5. Pieniądze zgromadzone na koncie Rady Rodziców zgodnie z opracowanym przez Radę Rodziców projektem planu finansowego mogą być wydatkowane na: zakup paczek na Mikołaja, na Wielkanoc, na Dzień Dziecka, upominków na pożegnanie dzieci 6-letnich, na wyjazdy dzieci na wycieczki, na teatrzyki i przedstawienia oraz na organizację imprez i pikników dla dzieci i rodziców

 

V. ZADANIA CZŁONKÓW PREZYDIUM RADY RODZICÓW

 1. PRZEWODNICZĄCY
  Zadaniem przewodniczącego Rady Rodziców jest kierowanie całokształtem prac Rady, a przede wszystkim:
  - zapoznanie się z harmonogramu współpracy z rodzicami
  - opracowanie projektów planów finansowych na dany rok szkolny
  - współdziałanie z wszystkimi członkami Rady oraz reprezentowanie Rady na zewnątrz
  - wystawianie na wniosek dyrektora opinii o nauczycielu do jego awansu
  - wystawianie opinii o dyrektorze lub kandydacie na dyrektora do konkursu
  - przekazywanie opinii i postulatów Rady dyrektorowi przedszkola i Radzie Pedagogicznej
  - kierowanie działalnością finansowo-gospodarczą,
  - zaopiniowanie planu dochodów i wydatków budżetowych przedszkola na każdy rok kalendarzowy
 2. SEKRETARZ
  Zadaniem sekretarza jest zapewnienie właściwej organizacji pracy Rady, a przede wszystkim:
  - opracowywanie harmonogramu prac i zebrań Rady
  - protokołowanie wszystkich zebrań, spotkań
  - prowadzenie korespondencji i dokumentacji Rady oraz zapewnienie prawidłowego jej przechowywania
 3. SKARBNIK
  Zadaniem skarbnika jest prowadzenie całokształtu działalności finansowo-gospodarczej Rady, a przede wszystkim:
  - opracowywanie w porozumieniu z członkami prezydium Rady projektów planów finansowych i czuwanie nad ich realizacją
  - organizowanie wpływów finansowych na działalność Rady
  - czuwanie nad pełną i systematyczną realizacją dochodów oraz prawidłowym, zgodnym przeznaczeniem i obowiązującymi zasadami dokonywania wydatków
  - składanie sprawozdań z działalności finansowej Rady i z wykonania planu finansowego raz w roku na zebraniu ogólnym rodziców przedszkola
 4. Dyrektor przedszkola:
  - uczestniczy w zebraniach Rady Rodziców, może służyć głosem doradczym
  - obwieszcza wyniki wyborów, podaje do wiadomości skład Rady Rodziców
  - zwołuje pierwsze posiedzenie Rady Rodziców

 

Niniejszy Regulamin zatwierdzono dnia 15.09.2008


Dyrektor przedszkola Przewodniczący Rady Rodziców

Gabriela Jeżewska Katarzyna Ziomek

Data dodania: 2018-04-17 12:53:00
Data edycji: 2018-04-17 12:56:23
Ilość wyświetleń: 253
Godło
Kontakt

64-700 Czarnków

ul. Wroniecka 13

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button