ROCZNY   PROGRAM   ROZWOJU

PRZEDSZKOLA   MIEJSKIEGO   NR 1  „BAJKOWY  ŚWIAT” 
W   CZARNKOWIE

NA   ROK   SZKOLNY   2017/2018

Lp.

Zadania i środki realizacji

Odpowiedzialni

Termin

realizacji

 

 

I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sposoby realizacji celów priorytetowych:

 

„WIELKOPOLSKA – MOJA MAŁA OJCZYZNA – kształtowanie postaw i norm społecznych”

 

1. Organizowanie działań poszerzających wiadomości
i umiejętności z zakresu postaw obywatelskich i patriotycznych ze wskazaniem na region:

- rozwijanie poczucia przynależności narodowej i patriotyzmu,

- wzmacnianie poczucia przynależności regionalnej,

- realizacja wybranych treści zawartych w literaturze dziecięcej, czytanie baśni i legend.

 

2. Tworzenie warunków sprzyjających poznawaniu regionów krajobrazowych Wielkopolski:

- wykorzystanie położonych w okolicy miejsc związanych z kultywowaniem tradycji i obrzędów regionu

- organizowanie spacerów i wycieczek w celu poznawania tradycji, obyczajów oraz dziedzictwa kulturowego swojego miasta i regionu:

·         kontakty okolicznościowe
z artystami i twórcami ludowymi,

·         wycieczki do muzeów, izb regionalnych i innych miejsc regionu,

·         organizowanie wystaw
o tematyce regionalnej,

·         organizowanie uroczystości związanych ze świętami, tradycjami i obrzędami regionu,

·         udział w pracach na rzecz najbliższego środowiska.

 

3. Systematyczne  wzbogacanie
i uzupełnianie bazy materialnej poprzez:

- zakup lub szycie strojów regionalnych,
- organizowanie kącików regionalnych w przedszkolu,

- gromadzenie eksponatów dawnego użytku domowego itp.

 

4. Popularyzowanie wśród dzieci
i rodziców zainteresowania miejscowym folklorem i tradycją:

- rozwijanie świadomości przynależności regionlnej

- dostarczanie wiedzy na temat kultury ludowej regionu – wzbudzanie szacunku do tradycji i obyczajów

 

5. Działania promujące placówkę:

- zamieszczanie w prasie artykułów dotyczących koncepcji pracy przedszkola na rok szkolny 2017/2018

 

 

 

 

 

„ NIE JESTEŚ SAM –
W GRUPIE NASZA SIŁA” – zniesienie barier mentalnych, psychologicznych oraz społecznych.

1.  Organizowanie działań minimalizujących bariery tworzone przez społeczeństwo. Kształtowanie pozytywnych postaw emocjonalnych i społecznych

- prowadzenie zajęć metodami twórczymi,

- prowadzenie zajęć  i zabaw integrujących grupę przy dźwiękach np.: muzyki, odgłosach natury oraz inspirowanych twórczością ludową i regionalną

 

2. Wykorzystywanie istniejących
w przedszkolu warunków sprzyjających zmniejszeniu skutków niepełnosprawności i włączenie do życia społecznego grupy:

-  wykonywanie i wykorzystanie atrakcyjnych rekwizytów do przedstawień teatralnych

 

 

 

3. Organizowanie odpowiedniego wsparcia uwzględniającego indywidualne potrzeby dzieci:

- elastyczne podejście do nauczania w zakresie treści programowych i metod pracy,

- zmiany w ocenianiu postępów dziecka w kierunku motywacji i wspierania jego rozwoju,

- budowanie partnerskich relacji z dziećmi,

- stałe poszerzanie wiedzy i doskonalenie kompetencji nauczyciela,

- pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów wspierana przez psychologów oraz innych specjalistów – udzielanie wskazówek metodycznych,

- bezpośrednie wspieranie specjalistyczne w określonych zakresach: terapia pedagogiczna, zajęcia logopedyczne, inne zajęcia o charakterze terapeutycznym,

- włączanie rodziców w planowanie wszelkich działań związanych z edukacją włączającą

 

Współpraca z rodzicami – włączanie rodziców, rodzin przedszkolaków  w działania przedszkola.

 

1. Występy dzieci i pokazy na różnych imprezach i uroczystościach w czasie całego roku (dla rodziców oraz środowiska lokalnego).

 

 

 

2. Zachęcanie rodziców do interesowania się osiągnięciami dzieci z zakresu edukacji regionalnej, obywatelskiej oraz patriotycznej, a także wspieraniu ich w nabywaniu nowych wiadomości związanych z kształtowaniem postawy świadomego przedszkolaka, wykorzystywanie prezentacji multimedialnych (realizacja wniosków z ewaluacji 2016/2017)

 

4. Organizowanie dni otwartych dla rodziców.

 

 

 

 

 

5. Wycieczki i wyjazdy okolicznościowe z rodzicami wg planu pracy – uwzględniając Koncepcję Pracy Przedszkola na rok 2017/2018.

 

6. Dzień Ziemniaka.

 

 

 

7. Spotkania świąteczne z rodzicami.

 

 

7.Spotkania z babciami i dziadkami.

 

 

 

 

 

8. Konkursy:

- muzyczny „Łowimy talenty”,

 

- konkurs plastyczny „Wiosenne tradycje”,

 

- konkurs recytatorski „Na ludowo”

 

 

 

 

8. Teatrzyk „Rodzice – dzieciom”.

 

 

 

 

9. Zabawy i zajęcia inspirowane twórczością regionalną, udział rodziców w przygotowaniu rekwizytów, strojów.

 

10. Organizowanie imprez okolicznościowych z okazji Dnia Mamy, Dnia Taty, Dzień Rodziny itp.

 

 

11.Dzień Dziecka w przedszkolu.

 

 

 

 

 

12.Uroczystość pożegnania 6-latków .

 

 

Organizacja pracy, współpracy oraz różnych działań dyrektora, nauczycieli i pracowników przedszkola.

 

1.Współpraca z Radą Rodziców:

 

- wybór Rady Rodziców – Prezydium

 

 

- pomoc rodziców w organizowaniu imprez, uroczystości oraz szukaniu sponsorów.

 

2.Współpraca z Komendą Powiatową Policji:

- pogadanki o bezpieczeństwie dla dzieci  kilka  razy w roku,

3.Współpraca z Komendą Straży

Pożarnej:

- wycieczki dzieci do straży – poznanie pracy strażaków.

 

4.Współpraca ze Szkołą Podstawową

-współpraca z dyrekcją,

realizacja obowiązku szkolnego,

- udział dzieci z przedszkola w uroczystościach organizowanych przez szkołę,

-użyczenie boiska sportowego i sal gimnastycznych na zajęcia sportowe przedszkola,

- współpraca z biblioteką i świetlicą szkolną, zwiedzanie szkoły,

- wizyta w szkole; udział w lekcji oraz zwiedzanie szkoły

 

5.Współpraca z MCK:

-udział dzieci w warsztatach,

koncertach, spektaklach

zorganizowanych przez MCK,

-udział dzieci w wystawach i

warsztatach w muzeum,

- udział w zajęciach bibliotecznych,

 

 

6.Współpraca z Powiatową Stacją

Epidemiologiczną (organizowanie wyjść na wystawę organizowaną przez Sanepid).

 

7.Korzystanie z zaproszeń różnych instytucji na terenie miasta – występy dzieci  (dla podopiecznych Domu Seniora, Związku niewidomych, Urzędu Miasta, Starostwa itp.)

 

 

8.Współpraca z MOPS, Caritas - zbieranie materiałów wspomagających wg potrzeb.

 

9.Korzystanie z ofert Poradni

Psychologiczno-  Pedagogicznej:

- pedagogizacja rodziców w czasie zebrań  z  rodzicami,

- badanie   logopedyczne  dzieci,

- zajęcia logopedyczne.

 

10. „Przyjaciel przedszkola” – cd.

pomocy rodziców, instytucji
z Czarnkowa i nie tylko,

sponsorowanie na rzecz

przedszkola.

 

11.Organizowanie okazjonalnych

spotkań i wyjazdów

pracowniczych, spotkań
z emerytami przedszkola –

tworzenie klimatu dobrej

atmosfery między wszystkimi

pracownikami.

 

12. Promowanie przedszkola: strona

internetowa, artykuły w prasie

lokalnej oraz w telewizji ASTANET, występy 
z różnych okazji poza przedszkolem.

 

13.Tworzenie kroniki przedszkola.

 

 

14. Organizowanie wycieczek
i wyjść poznawczych w ciekawe miejsca regionu – agroturystyka skanseny, muzea itp.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczycielki we wszystkich oddziałach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor, nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczycielki we wszystkich oddziałach

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczycielki we wszystkich oddziałach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele wg swoich planów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele wg swoich planów oraz harmonogramu imprez i uroczystości

 

 

Dyrektor, nauczyciele wg potrzeb oraz specjaliści

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczycielki we wszystkich oddziałach

 

 

 

 

 

Nauczycielki we wszystkich oddziałach

 

 

 

 

 

Nauczycielki we wszystkich oddziałach

 

 

 

 

 

Nauczycielki we wszystkich oddziałach

 

 

 

 

H. Kijanka, I. Kłos, M.Sikora,
J. Góral - Przesłańska

 

Nauczycielki we wszystkich oddziałach

 

 

Nauczycielki we wszystkich oddziałach

 

 

 

 

 

M. Kaczmarek

 

B. Wyrembek

 

 

K. Just

A. Szczublewska

 

 

 

K. Just

A. Szczublewska

 

 

 

Nauczycielki we wszystkich oddziałach

 

 

 

Nauczycielki we wszystkich oddziałach

 

 

 

 

S. Nawrot, A. Szczublewska, M. Kaczmarek, M. Sikora, J. Góral - Przesłańska

 

 

 

U. Siemieniewska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczycielki we wszystkich oddziałach

 

Nauczycielki we wszystkich oddziałach

 

 

K. Just, A. Szczublewska

M. Kaczmarek,
U. Siemieniewska,
K. Waszak

 

 

Dyrektor,

Nauczyciele grup starszych

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele wszystkich grup

 

 

 

 

Dyrektor, Dyrektor MCK,

Biblioteka Miejska oddz. dla dzieci, Muzeum Ziemi Czarnkowskiej

 

 

 

 

 

M. Kaczmarek, K. Waszak, K. Just, U. Siemieniewska, H. Kijanka

 

 

Dyrektor,
Nauczyciele grup starszych

B. Wyrembek

 

 

 

Dyrektor, Dyrektor PPP

 

 

 

 

 

 

Dyrektor,
wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

Dyrektor

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor,

Nauczycielki we wszystkich oddziałach

 

 

 

A. Szczublewska

 

 

Nauczycielki wszystkich grup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie
z harmonogramem

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z harmonogramem imprez
i uroczystości oraz planami pracy

 

 

Cały rok

 

 

 

Zgodnie z harmonogramem imprez
i uroczystości

 

 

 

Cały rok

 

               

 

 

 

Zgodnie z harmonogramem imprez
i uroczystości

 

 

 

 

Zgodnie z harmonogramem imprez
i uroczystości

 

 

 

04.2018r.

 

03.2018r.

 

 

 

 

02.2018r.

 

 

 

02.2018r.

 

 

 

Wg miesięcznych planów pracy

 

 

Zgodnie z harmonogramem imprez
i uroczystości

 

 

 

06.2018r.

 

 

 

 

 

06.2018r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.2017r.

 

 

2017/2018r.

 

 

 

09.2017r.

02.2018r.

06.2018r.

 

05.2018r.

 

 

 

 

Cały rok ,
wg harmonogramu imprez i uroczystości

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2017r.

 

 

 

 

Wg harmonogramu imprez
 i uroczystości,

 

 

Wg potrzeb

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

2017/2018

 

 

 

 

Wg potrzeb

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

Wg harmonogramu imprez i  uroczystości