• Demo Image


  • Demo Image
     
  • Demo Image
  • Demo Image

Koncepcją pracy Przedszkola Miejskiego nr 1 „Bajkowy Świat” w Czarnkowie na rok szkolny 2017/2018 jest: 

„WIELKOPOLSKA - MOJA MAŁA OJCZYZNA - kształtowanie postaw i norm  społecznych”  Wiek przedszkolny stanowi najwłaściwszy moment na przybliżenie dziecku historii własnego regionu. Dziecko, które dopiero co kształtuje swój świat wartości i tym samym obraz samego siebie, zaczyna uwzględniać spostrzegane dziedzictwo kulturowe własnej społeczności. Jego edukacja, która wychodzi od regionu jest dla niego naturalną drogą kształtowania własnej tożsamości społecznej, kulturowej i narodowej.
  Szczególna rola w podtrzymywaniu i kształtowaniu świadomości lokalnej i regionalnej przypada systemowi edukacji. Dlatego też w kultywowaniu tradycji regionalnych, przedszkole odgrywa tu niebagatelną rolę. Realizując treści programowe stwarza dziecku możliwość samodzielnego poznawania, odkrywania, doświadczania i badania. Wiedza zdobyta przez dziecko w taki sposób, jest największą wartością, jest trwalsza i pełniejsza, stanowi zachętę do dalszego działania.  Dobre przygotowanie  wychowanków do aktywnego udziału w życiu społecznym, nie powinno skupiać się tylko na sferze intelektualnej dziecka, ale przede wszystkim na jego sferze emocjonalnej, którą rozwija się między innymi, dzięki wykorzystywaniu treści regionalnych.  Głównym zadaniem powinno być budzenie u dzieci przywiązania do lokalnego krajobrazu i dziedzictwa kulturowego regionu. Wykorzystanie regionalizmu w edukacji przedszkolnej ma polegać na kształtowaniu etycznego stosunku do własnej Ojczyzny. Poprzez przybliżenie tradycji przekazuje się wychowankom takie wartości jak tolerancja, patriotyzm, piękno, a przede wszystkim przywiązanie do własnej ziemi. Dlatego też tak ważne jest wyposażenie małego dziecka w zasób wiedzy o własnym regionie.
Ważnym elementem w regionalizmie jest sztuka ludowa. Pozwala ona kształtować u dzieci wrażliwość na piękno. Dzięki zbliżeniu dzieci do śpiewu ludowego, rozwijamy u nich słuch muzyczny, poczucie rytmu. Muzyka i tańce ludowe wykorzystywane we właściwy sposób przez nauczyciela, mogą inspirować również ekspresję plastyczną dziecka, ponieważ oddziałują na jego wyobraźnię. Obcowanie z wytworami sztuki ludowej stanowi dla dziecka źródło wrażeń, które później przedstawia w swojej twórczości plastycznej. Dlatego też nauczyciel, by zbliżyć dzieci do sztuki ludowej, by zwiększyć jej wpływ jako środka inspirującego ich twórczość, organizuje wycieczki do muzeum kultury ludowej, na wystawy sztuki ludowej, czy też pracowni sztuki artystów i twórców ludowych. Dzięki tym wycieczkom dziecko poznaje specyfikę pracy twórczej, a także samego twórcę i jego warsztat pracy.
Na uwagę w rozbudzaniu zainteresowań regionem zasługują również tańce regionalne. Przekazując dziecku wiedzę i umiejętności z tej dziedziny, przyczyniamy się do upowszechniania i poszanowania rodzinnego folkloru, a tym samym tradycji i kultury narodowej.  Taki rodzaj aktywności ruchowej zapewnia dziecku nie tylko sprawność motoryczną, ale  umożliwia mu bezpośrednie przeżywanie i integrację z grupą.
Realizując plan pracy w roku szkolnym 2017/2018 będziemy:
- wzbudzać szacunek do tradycji, obyczajów, dziedzictwa kulturowego swojego regionu
 - pogłębiać wiedzę związaną z kulturą ludową
 - wprowadzać dzieci w świat wielkopolskich legend  i nie tylko
- organizować wycieczki edukacyjne na terenie Wielkopolski
- organizować konkursy związane z regionalizmem
W przekazywaniu wiedzy na temat dziedzictwa regionalnego pomocne będą następujące formy pracy:
- kontakty okolicznościowe z ludźmi regionu
- wycieczki do muzeów, izb regionalnych i innych miejsc regionu
- organizowanie kącików regionalnych w przedszkolu
- organizowanie wystaw o tematyce regionalnej
- organizowanie uroczystości związanych z tradycjami i obrzędami
-  czytanie dzieciom baśni i  legend
- udział dzieci w pracach na rzecz najbliższego środowiska
- konkursy o tematyce regionalnej
Poznanie przez dzieci zwyczajów, obrzędów jest ważnym zadaniem realizowanym w pracy z dziećmi. Realizując poszczególne kierunki i zadania koncepcji, przedszkole dąży do tego, aby dziecko dostrzegało piękno i oryginalność swojego regionu, a więc:
- rozwijanie zainteresowania miejscowym folklorem i tradycją (tańce, pieśni)
- prezentowanie wytworów sztuki ludowej charakterystycznych dla naszego regionu (serwety, hafty, strój ludowy, instrumenty itp.)
- wykorzystywanie elementów sztuki ludowej w pracach plastycznych oraz przy dekorowaniu sal  i korytarzy przedszkola
- poznawanie tradycji i zwyczajów związanych z obrzędami, świętami ( Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc, Sobótka, dożynki, topienie Marzanny)
- uczestniczenie w spotkaniach z twórcami ludowymi, słuchanie podań ludowych i legend
- nauka przyśpiewek ludowych oraz zabaw związanych z regionem
- zbieranie i systematyzowanie podstawowych wiadomości geograficznych i przyrodniczych związanych z regionem.
Dbałość o własną tradycję kultury jest obowiązkiem każdego z nas. Rolą nauczycieli jest dostarczanie i pogłębianie wiedzy swoich wychowanków o własnym regionie. Ucząc dzieci przywiązania do własnej rodziny, miejscowości i regionu otwieramy im drzwi do tego, by w życiu dorosłym mogły pielęgnować i pomnażać swoje dziedzictwo.